man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Broker ubezpieczeniowy jako wolny zawód?

Broker ubezpieczeniowy w polskim ustawodawstwie traktowany jest jako jeden z kilkudziesięciu wolnych zawodów.  Mimo, iż nie ma jasnej definicji wolnego zawodu, za taki uważa się  wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Jaśniej mówiąc, przedstawiciele wolnych zawodów wykonują swoją pracę na zasadzie samozatrudnienia. Spojrzenie na status brokera ubezpieczeniowego przez pryzmat powyższych cech pozwala wyróżnić następujące elementy:

  1. Osobiste wykonywania czynności brokerskich –  co do zasady czynności brokerskie wykonywane są osobiście przez brokera lub przez osoby zatrudnione przez niego spełniające jasno określone wymagania określone w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
  2. Wykształcenie i doświadczenie – do wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego wymagane jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, zdania egzaminu brokerskiego przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów  oraz udokumentowanie doświadczenia zawodowego (2 lata) w branży ubezpieczeń. Dodatkowo, daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji, nie jest skazana za umyślne przestępstwo, a także zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.
  3. Zawód brokera ma charakter regulowany – zasady prowadzenia działalności brokerskiej są uregulowane ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017r.
  4. Samodzielność – broker ubezpieczeniowy realizuje zlecenie samodzielnie względem swojego mocodawcy. Sam decyduje i wybiera najlepszy według niego sposób ochrony przed ryzykiem. Wynika to z szeregu wymogów jakie należy spełnić by uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej, w tym posiadania odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia.
  5. Zaufanie – relacja między brokerem a mocodawcą oparta jest na zaufaniu, nie tylko do konkretnej osoby ale i samego zawodu brokera ubezpieczeniowego. Mając na uwadze zwyczajową formę wynagradzania brokera przez ubezpieczyciela w formie kurtaży, może to wzbudzać wątpliwości mocodawcy, że to wysokość składki będzie mieć wpływ na wybór ubezpieczyciela, dlatego bardzo istotny jest tutaj nakaz kierowania się wyłącznie dobrem i interesem Klienta. Tym samym można powiedzieć, iż broker świadczy swoje usług wobec Klienta w większej mierze bezinteresownie niż przedstawiciele innych wolnych zawodów.
  6. Obowiązkowe ubezpieczenie OC – usługi świadczone przez osoby wykonujące wolne zawody dotyczą istotnych sfer życia ludzkiego, co wiąże się z tym, że szkody wynikające z potencjalnych błędów mogą być dotkliwe, a ich zakres dość znaczny. Stąd obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie powyższe cechy, a także fakt, że to broker stoi jako osoba pierwszego lub wielokrotnego kontaktu na linii Klient – Ubezpieczyciel, świadczą o tym, że broker jest wizytówką Klienta. Nieważne czy stoi po stronie Klienta, czy Towarzystwa to jego działania kształtują pozytywny lub negatywny wizerunek rynku i branży ubezpieczeniowej. Z tego też powodu brokerzy ubezpieczeniowy powinni być niejako „przyjaciółmi” Klienta. Ich działania wykazują się profesjonalizmem, rzetelnością, odpowiedzialnością i lojalnością. To osoby zaufania publicznego, które przedkładają interes publiczny nad prywatnym. Dlatego taki system powinien działać również w drugą stronę. Klient podpisując pełnomocnictwo z danym brokerem ubezpieczeniowym powinien również obdarzyć go zaufaniem, lojalnością  i wiarą w jego możliwości i umiejętności, a te są bardzo szerokie.