UBEZPIECZENIA

Firmowe

Ubezpieczenia D&O

Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające spółkami. Powstało jako odpowiedź na wprowadzenie w przepisach prawa i praktyce orzeczniczej osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami.

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki chroni m.in.: członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów, głównego księgowego, jak również wszystkich pracowników pełniących funkcje nadzorcze lub zarządcze w spółce, a także ich współmałżonków i spadkobierców. Chroni te osoby zarówno w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z wykonywaną funkcją, ale również zapewnia pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, administracyjnych czy też cywilnoprawnych. 

Ubezpieczenia OC działalności

To ubezpieczenie skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę prawną wykonywania działalności. Ubezpieczenie OC Przedsiębiorcy przenosi na ubezpieczyciela (do wysokości sumy gwarancyjnej przyjętej w umowie) odpowiedzialność finansową za szkody rzeczowe i osobowe doznane przez osoby trzecie, a spowodowane działalnością przedsiębiorstwa objętego ochroną ubezpieczeniową.

OC działalności gospodarczej w określonych przypadkach jest obowiązkowe. Przepisy prawa wymagają tego w niektórych zawodach, aby chronić zarówno przedsiębiorcę, jak i jego klientów. Ma to na celu zapewnić pokrycie szkód w wyjątkowych sytuacjach. 

black pencil on ruled notepad beside white ceramic mug and gray laptop computer

Ubezpieczenia CARGO/OCPD

Polisa cargo jest ubezpieczeniem mienia zarówno w transporcie, jak i komunikacji. Zabezpiecza towar przewożony samochodami, koleją, samolotami, bądź drogą morską. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje jego uszkodzenia, zniszczenie, zagubienie bądź też ewentualną kradzież. 

Ubezpieczenia te są dedykowana zarówno firmom, które transportują ładunki na własną rękę, jak i zlecają wykonanie tego zadania przewoźnikom. .

OCPD, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, to rodzaj polisy opracowany dla posiadaczy firm transportowych, którzy świadczą usługi na terenie kraju bądź poza jego granicami. Ubezpieczenie to zapewnia bezpieczeństwo kierowcy i przewożonemu ładunkowi oraz zabezpiecza przez skutkami opóźnienia w dostawie. 

Ubezpieczenie OCPD dzieli się na dwa rodzaje: ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym oraz międzynarodowym

blue and black utility truck on gray concrete road during daytime
brown cardboard boxes under blue sky during daytime

Ubezpieczenia budowlano montażowe

Zapewnia ochronę wszystkim stronom, które mogą być zaangażowane w realizację robót: inwestorom, zleceniodawcom,  wykonawcom i podwykonawcom. Ubezpieczenia prac budowlano-montażowych (CAR/EAR) zabezpieczają wykonawców kontraktów budowlanych przed wystąpieniem szkód, wypadków, katastrof budowlanych, utratą zysku lub odpowiedzialnością finansową.

Polisa CAR/EAR obejmuje ochroną cały proces inwestycyjny polegający na budowie lub montażu nowego obiektu budowlanego, czy instalacji maszyny, obejmuje odpowiedzialność cywilną wykonawców kontraktu budowlanego w stosunku do osób trzecich, chroni zysk, który mógłby zostać utracony przez inwestora w przypadku powstania opóźnień w uruchomieniu działalności obiektu.

Zaufaj nam !

Jesteśmy dla Ciebie!

Nasze usługi są całkowicie bezpłatne i nie pobieramy od Klienta żadnego wynagrodzenia. 

Jesteśmy dzięki Tobie!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!